Category Archives: Referat

Referat frå møte i Stip-HF 12.8

Møtet begynte med besøk av den nye representanten for gruppe B i universitetsstyret, Synnøve Fluge. Fluge orienterte om strukturen på universitetsstyret og om handsaming av høyringsdokumentet om endringar i universitets- og høgskulelova. Vidare orienterte ho om møtet mellom representantane for gruppe B i dei ulike fakultetsstyra. Gruppe B-representantane planlegg å samlast regelbunde for å sikra kommunikasjon på tvers av fakulteta og i universitetsstyret. Deira neste møte blir i oktober. Om ein har innspel til universitetsstyret som medlem av gruppe B kan ein spela inn desse anten direkte til Fluge eller via fakultetsstyrerepresentantane.

Noko kanskje ikkje alle stipendiatar er klar over er at det finst ein nasjonal stipendiatorganisasjon, SiN. HF er det einaste fakultetet som har eit lokalt organ for stipendiatar, Stip-HF, og UiB er ikkje tilknytt SiN. På møtet diskuterte me om det kan vera behov for å bli tilknytt SiN og om stipendiatane på UiB utanom HF burde organisera seg.

Me vil gjera nokre endringar i statuttane for Stip-HF og omsetja dei til engelsk. Dette vil bli presentert på eit allmøte seinare i semesteret.

Det vil i haust bli gjennomført ei ny kort undersøking av rettleiingsforholda på dei ulike institutta. Denne vil bli distribuert på epost til stipendiatane og me håper at mange vil delta.

Referat frå møtet i STIP-HF 28. april 2014

Til stades: Terje Moseng, Pål B. Svenungsen, Guro Sandnes,  Knut Melvær, Benedikte Vardøy (sekretær)

1. STIP-HF kjem til å publisera ein rapport om rettleiingsforholdet i laupet av veka, basert på svar på den anonyme spørjeundersøkinga om emnet som har vore distribuert blant stipendiatane dei siste vekene. Rapporten vil bli publisert på STIP-HF sine sider, og me skriv ei sak til På høyden.

2. FFU og fakultetsstyret treng nye representantar frå gruppe B. Pål og Inga har sagt seg viljuge til å stilla til FFU og Benedikte stiller til fakultetsstyret.

3. STIP-HF vil arrangera ei uformell samling på Ad Fontes, Muntlig eller Kvarteret som semesteravslutning. Tentativ dato for denne samlinga er 28. mai kl 18. Meir informasjon er i kjømda.

Referat frå møte i STIP-HF 21.2.2014

Til stades: Terje Moseng, Pål B. Svenungsen, Guro Sandnes, Inga H. Undheim, Knut Melvær, Benedikte Vardøy (sekretær)

 • På møtet i STIP-HF diskuterte me ei spørjeundersøking om rettleiingsforholdet. Knut lager eit utkast til spørjeundersøkinga, og i laupet av våren skal me senda denne ut til alle stipendiatane på HF.
 • Magnus Halsnes kom og fotograferte oss.

Nytt STIP-HF, nye muligheter (Referat 11/02/2014)

Til stede: Terje Moseng, Pål B. Svenungsen, Guro Sandnes, Benedikte Vardøy, Knut Melvær (sekretær)

 • Pål informerer litt om STIP-HF virkeområder (komiteer, startdag,)
 • Veiledningssituasjon på fakultetet
  • Anonym spørreundersøkelse
   • Institutttilhørighet
   • Hvor lenge har man vært ph.d.-kandidat
   • Hvor lenge har man vært veileder
 • Terje Moseng ble valgt til ny leder; og Benedikte Vardøy til ny sekretær. Hurra!
 • Til neste møte:
  • Forslag til spørreundersøkelse (alle tar med seg forslag til spørsmål)
  • Lunsj-dekanat (Pål sender epost)
  • Sosial arrangement (alle tar med seg en ide)
  • Spørre fakultetet om hva som skjer med rapporter mtp. veildening (Knut sender epost)

Utfordringer rundt godkjenning av studiepoeng i opplæringsdelen (25/09/13).

Til stede: Knut Aukland, Magnus Dølerud, Knut Melvær (Sekretær), Pål B. Svenungsen (Leder), Håkon Tandberg

STIP-HF hadde onsdag 25. september et møte for å diskutere en sak foreslått av Knut Aukland (AHKR). Saken har bakgrunn i hvordan (frie) studiepoeng innenfor opplæringsdelen av forskerutdanningen blir godkjent på instituttnivå, og kravene for å få konkrete kurs oppført i grads-vitnemålet. Aukland har i forbindelse med dette forfattet et utkast til et forslag: Anmodning om innføring av tillit som eget element i dokumentasjon for forskerutdanningen. STIP-HF stiller seg enig i at det burde praktiseres tillitt og at en bekreftelse på konferansedeltakelse (eller lignende) fra Ph.D.-kandidat, veileder og forskningskoordinator ved instituttet burde være nok for å få studiepoeng godkjent og nevnte deltakelse oppført på vitnemål.

STIP-HF vil utforme et forslag til ordning som sendes inn som sak til fakultetstyret. Knut Aukland og Knut Melvær vil også ta dette opp i instituttrådet ved AHKR.

Dersom du ønsker å vite mer eller komme med innspill til denne saken, ta gjerne kontakt

Faglunsj og sommerfest

Oppmøte: Pål B. Svenungsen (leder), Inga H. Undheim, Silje Drevdal og Håkon Tandberg

1. Faglunsj: Vi arrangerer faglunsj 15. mai kl.10–12. Eivind Seland har sagt seg villig til å komme og fortelle om globalhistorie. Info om sted kommer.

2. Forslag om å arrangere en sommerfest for alle ph.d.-er (også invitere de som har søkt/fått stipendiat?). Foreløpig datoforslag er 20. juni. Forslag til arrangement var enten stort og dyrt (f.eks. “blåtur”, leie båt og dra på fjordseilas) til mer «low key» (Ad Fontes og kubb-spill på asfalt), men også ideer som: tur opp Ulriken eller tur til baronet i Rosendal ble nevnt. Tar et møte i mai for å planlegge mer. Send oss gjerne forslag!

 

Velkommen til psykSTIP og sluttperioden for stipendiater (Referat for STIP-HF 11.03.2013)

Oppmøte: Pål B. Svenungsen (leder), Magnus Dølerud, Inga H. Undheim, Silje Drevdal, Camilla S. Løvvik (psykSTIP) og Knut Melvær (sekretær)

 1. Camilla S. Løvvik ved Det psykologiske fakultet informerte om deres nyoppstartede gruppe og fikk en del informasjon om hvordan STIP-HF er organisert og hvordan vi jobber. Det er stemning for videre samarbeid mellom STIP-HF og psykSTIP.
 2. Rettigheter for stipendiater/kandidater i sluttperioden
  1. STIP-HF har vært i kontakt med forskningsadminstrasjonen på AHKR og spurt om hvilke rettigheter PhD-stipendiater har når arbeidskontrakten løper ut, samt hvilke rutiner som er innvolvert. Det ble informert at dette er en sak som ledelsen på AHKR har initert at dette tas videre opp med både fakultetet og univsersitetet sentralt. Dette skal også tas opp som egen sak i forsknings- og formidlingsutvalget (FFU) ved HF. STIP-HF kommer til å utarbeide forslag til konkrete tiltak og ta med disse til neste møte i FFU.
  2. Vi har fått lite informasjon fra Forskerforbundet og NAV. NAV innførte høsten 2012 at PhD-kandidater har rett på «individuell vurdering av søknad om dagpenger». STIP-HF vil skaffe mer informasjon om hva dette faktisk innebærer og tilgjengeliggjøre denne.

Nytt styre, allmøte & fest og Team Olsen (Referat STIP-HF 04.02.2013)

Oppmøte: Magnus Dølerud, Silje Drevdal., Inga H. Undheim, Håkon Tandberg, Pål B. Svenungsen, Knut Melvær (sekretær)

 1. Møteprotokoll godkjent.
 2. Konstituering av nytt STIP-HF-styre
  • Pål B. Svenungsen fortsetter som leder, og Knut Melvær fortsetter som sekretær. Magnus Dørerud, Silje Drevdal, Inga. H. Undheim og Håkon Tandberg er styremedlemmer.
 3. Evaluering av allmøte og fest
  • Enighet om møter bør holdes på Syndeshaugenskole eller på HF-bygget.
  • Passe på at innkallingene er tilgjengelige og tydeligere i henhold til saker og tidsrom.
  • Lokkemat (bokstavelig talt)
 4. Forberedelser til møte med Team Olsen
  • Team Olsen har i forbindelse med valgkampen spurt om et åpent møte med STIP-HF for å høre om hvilke ønsker og tanker Ph.d.-kandidater på Det humanistiske fakultet har om universitetet og hvilke ønsker man har for UiB som forskningsinstitusjon, utdanningsinstitusjon og arbeidsplass fremover.
  • Møtet arrangeres 13. februar. STIP-HF møtes mandag 11. februar for å forbedre møtet. Inviterer til innspill og tanker fra alle.
 5. Eventuelt
  • Navnet STIP-HF reflekterer ikke godt nok at vi også representerer eksternfinansierte Ph.d.-kanditater. Forslag om sak til neste møte om navneendring.
  • Har vi god nok kontakt med Ph.d.-kandidater fra utlandet? STIP-HF skal inkludere denne gruppen i større grad fremover.

Nytt STIP-HF

 • Pål Svenungsen

  Pål Svenungsen

  Knut Melvær

  Knut Melvær

 • Silje Drevdal

  Silje Drevdal

  Magnus Dølerud

  Magnus Dølerud

 • Håkon Tandberg

  Håkon Tandberg

  Inga Undheim

  Inga Undheim

Referat fra STIP-HF Møte 24.10.2012

Oppmøte: Pål Svenungsen, Silje Drevdal, Inga Undheim, Stefan Olsson og Knut Melvær (sekretær)

Saksliste/referat:

 1. Evaluering av startdag
  • Bør arrangeres på engelsk neste gang
  • Passelig infomengde
  • Det bør være en bedre presentasjon av alle forskningskoordinatorene
  • Bra med en veiledningsrefleksjonsdel
  • Det bør bli en bedre STIP-HF presentasjon, spesielt mtp. aktiviteter
 2. Planlegging av STIP-HF aktiviteter
  1. Møte om 5-sp emner i overførbare ferdigheter, tirsdag 29.10 kl. 12
   • Evaluering av Startdag?
  2. Julefest
   • På universitetet, finne et fint lokale
   • STIPHF fikser mat/catering, velkomstdrikk, deltakere tar med drikkevarer selv.
   • Bindende påmelding
   • En gang før 15. des
   • JuleQuiz m/premier