Annual report, 2016


Annual report, 2016
, PhD committee at the Faculty of Humanities (Stip-HF)

Stip-HF has had the following members in 2016: Magnus Halsnes (AHKR, leader) Sara Kohne (AHKR, secretary), Terje Breigutu Moseng (AHKR), Guro Sandnes (IF), Jan Jacob Hoffmann (IF) and Nazuki Kobayashi (IF). Benedikte Fjellanger Vardøy (IF) acted as Kobayashi’s deputy during the spring semester.

2016 has been a more quiet year for Stip-HF than the preceding years of 2014 and 2015. There have been fewer issues relevant for PhD candidates at the faculty. The faculty and departments have in addition been mainly preoccupied with the implementation of HF2018. In order for us to follow up relevant issues we have maintained contact between the Group B representatives of the Faculty board and the University Board.

Stip-HF took part in planning and arranging the Introduction Seminar for new PhD Candidates at the faculty in 2016 and are currently on the planning committee for the 2017 seminar. We have had two informal lunches with the Dean and the Vice Dean of Research and Communication, where we have discussed different issues relevant to PhD candidates. Some of the main and recurring topics have been courses in transferable skills, the mentor supervision of PhD candidates in lecturing that was introduced this year and administrative duties for PhD candidates. Members of Stip-HF have also helped to fill vacant positions in various governing and advisory bodies at the faculty when these bodies have had difficulties finding group B representatives.

Stip-HF has also arranged some social meetings for the PhD candidates, like the biannual lunches at the end of each semester and a monthly payday beer. As always, there are room for improvement, especially regarding the social and political integration of non-Norwegian speaking PhD candidates.

Bergen, February 2, 2017
Stip-HF

(Stip-HF annual report 2016, PDF)

Referat fra møtet med Dekanatet 11.januar 2017

Til stede: Magnus, Terje og Sara

I samtalen med dekanatet var blant annet forskerskoler, opplæringsdelen i forskerutdanningen med fokus på overførbare ferdigheter, tverrfaglige/tverrfakultære møtepunkter og mentorordningen sentrale temaer.

Ved UiB finnes det per i dag ett ph.d.-program, men dette vil bli endret slik at det vil komme flere ph.d.-program etter hvert. Prodekanen for forskning og formidling (Einar Thomassen) informerte oss innledende om at dette vil føre til at flere sentrale ansvarsområder knyttet til forskerutdanningen ved HF, vil bli flyttet over til Forskningsadministrativ avdeling (FA). Dermed kommer ikke nødvendigvis lenger dekanatet ved HF til å være hovedkontakten for oss. Ansvaret overfor forskerutdanningen ved HF blir med andre ord desentralisert (eller om man vil mer sentralisert i forhold til UiB-sentral). For Stip-HF vil det da bli viktig å følge med på forholdet mellom FA og det nye dekanatet som kommer til høsten.

Videre snakket vi om utvalg av kurs i overførbare ferdigheter. Dekanene fortalte oss at de er i gang med å pushe på å få opprettet et kurs i prosjektledelse som skal være tiltalende for både doktorander og postdoktorander. Vi får håpe at deres (og vårt) ønske snart vil bli hørt av de overordnete instanser.

Så minnet vi dekanatet på å følge opp mentorordningen (les mer om denne ordningen her) og hvordan den faktisk blir tatt i bruk på de ulike instituttene og sentrene. Dekanatet hadde dessverre lite oversikt over hvordan innføringen av denne gikk, noe som kan ha noe å gjøre med at ansvaret på ordningen er lagt på instituttnivå. Stip-HF planlegger av den grunnen å gjennomføre en ny undersøkelse som blant annet vil gå ut på hvor fornøyd stipendiater (som underviser) er med denne ordningen, men også om stipendiatene (generelt) føler at de er innlemmet i fagmiljøene sine, eller ikke. Dekanatet er veldig interessert i slike undersøkelser og vil gjerne ha flere. Undersøkelsene hjelper oss i den grad at vi slipper å «gjette» på hva stipendiatene mener om enkelte punkt.

Med tanke på at det finnes et tilsynelatende lite utvalg av lokalbaserte forskerskoler ved HF, spurte vi dem videre om det i denne sammenhengen finnes planer om å utvide tilbudet. Dekanene benektet dette, og henviste isteden til mangfoldet av relevante nasjonale forskerskoler for HF stipendiater, men påpekte at de fremover vil jobbe mer med å synliggjøre deres tilbud på en bedre måte.

Pliktarbeidsavtalen/planen og diskrepansen som kan oppstå når for eksempel fagkoordinator og stipendiat har ulike forståelser av, eller kunnskap om, hvordan denne planen brukes, var temaet vi avsluttet lunsjen med. Dekanen var enig i at det i denne forbindelse fort kan oppstår uheldige situasjoner, men mente også at denne problematikken nok hører hjemme på instituttnivå, som da, hvis det skulle oppstå en konkret sak, burde forbedre kommunikasjonsflyten blant de ansvarlige ansatte.

 

Referat fra møte i Stip-HF den 28.september 2016

Under semesterets første Stip-HF samling var Magnus, Terje og Guro til stede og diskuterte følgende sak:

Undervisning og pliktarbeid

 • Følge opp spørsmål med tanke på forskjellsbehandling om faktorer og forberedning til undervisning.
 • Mentorordningen er i gang og vi vurderer å gjennomføre en undersøkelse blant stipendiatene i neste år for å se om og hvordan den blir tatt i bruk.
 • Ønsker videre å finne ut: Hvordan undervisning blir planlagt ved HF og mellom intituttene, med tanke på stipendiatene. Hvordan er forholdet mellom nye emner og forberedelsestimer (finnes det en forskjell her?).

Dekanatlunsj

 • Planlegger å møte dekanatet i begynnelsen av november

Sosiale arrangement

 • Vil videre invitere til lønningspils en gang i måneden: foreløpige neste datoer er 21.oktober og 18.november
 • Planlegging av en juleavslutning med quiz i begynnelsen av desembe

Referat fra møtet i Stip-HF 03.02.2016

Tilstede: Terje Breigutu Moseng, Magnus Halsnes, Guro Sandnes, Sara Kohne, Nazuki Kobayashi og Jan Jacob Hoffmann

 1. Stip-HF organiserte det nye styret.                                                                                                     Magnus ble valgt som leder og Sara som ble valgt som sekretær.
 2. Sara informerte om rutiner og ansvarsfordelingen i styret. Ansvarsområder i det nye styret er som følge:
 • Lønningspils: Terje
 • Sosiale arrangement på slutten og i løpet av semesteret: alle medlemmer
 • Hjemmeside og epost-listen (lukket for andre enn medlemmene): Magnus og Sara
 • Saker som gjelder forskerutdanningen ved fakultetet: Jacob
 • Økonomi: Jacob og Nazuki
 1. Sara orienterte kort om rutiner omkring dekanlunsjene.

4. Oppfølging av veiledningsfora for veiledere ved de ulike Institutt/Senter: Hva skjer når    veilederen ikke følger premissene som veiledning stiller? Veilederforum er et tiltak som skal forbedre veilederforholdene og kan arrangeres av forskerkoordinatorene ved hvert institutt. Det er blant annet ment å gi veiledere mulighet til å kunne reflektere over og revidere sine veilederkunnskaper og dette ved å utveksle tanker og eventuelt hente inspirasjon fra andre veiledere. Jacob vil ta opp saken på FFU og anbefale oppfølging/etablering av flere veiledningsfora ved fakultetet. I forbindelse med denne saken diskuterte vi idéen om å anbefale ph.d-kandidater til å føre logg av sine veiledningsseanser.

5. Kontakt med den nasjonale stipendiatorganisasjon SiN. UiB er ikke tilknyttet SiN og Stip-HF er for tiden det eneste uavhengige og lokale organ ved universitetet. Vi diskuterte behovene for om vi burde knytte oss til SiN.

6. Under eventuelt tok vi opp forslaget til Terje om å opprette et lokalt skrivekurs eller -seminar for ph.d.-kandidater. Terje vil snart ta kontakt med Akademisk skrivesenter for å høre om de har kapasitet og eventuelt idéer for et slik oppsett.

I tillegg vil vi motivere instituttene til å innføre en rutine om å gi en kort oppmerksomhet for hver levert avhandling.

Allmøte og valg i Stip-HF 27.01.2016

Onsdag den 27.01 ble det gjennomført allmøte og valg av det nye styret i Stip-HF.

Sara Kohne la frem Stip-HFs årsmelding for 2015.

Det var seks kandidater som stilte til seks plasser og medlemmene i det nye styret er nå: Magnus Halsnes (AHKR), Terje Breigutu Moseng (AHKR), Guro Sandnes (IF), Jan Jacob Hoffmann (IF), Sara Kohne (AHKR) og Nazuki Kobayashi (IF) obs! Frem til sommeren stiller Benedikte Fjellanger Vardøy som varamedlem for Nazuki.

Vi takker alle medlemmene som har gått av og ønsker det nye styret lykke til!

En sak som ble foreslått og som det nye Stip-HF vil jobbe med videre er etablering  og oppfølging av veilederfora ved fakultetets ulike institutt.

Stip-HF meeting on November 23

Present: Sara Kohne (leader), Anna Watson, Guro Sandnes, Terje B. Moseng, Alexandros Tsakos. (Benedikte Vardoy arrived at the end of the meeting).

The main topic for the Stip-HF meeting on November 23 was the draft for the new Strategy of the Faculty of Humanities 2016-2020. Among other things, we discussed how the current economic situation on the Faculty would affect the practical implications of the Strategy.

We also agreed to host a Christmas lunch for the ph.d. candidates in December. Further information will be sent to ph.d. candidates by e-mail.

Referat frå møte i Stip-HF 12.8

Møtet begynte med besøk av den nye representanten for gruppe B i universitetsstyret, Synnøve Fluge. Fluge orienterte om strukturen på universitetsstyret og om handsaming av høyringsdokumentet om endringar i universitets- og høgskulelova. Vidare orienterte ho om møtet mellom representantane for gruppe B i dei ulike fakultetsstyra. Gruppe B-representantane planlegg å samlast regelbunde for å sikra kommunikasjon på tvers av fakulteta og i universitetsstyret. Deira neste møte blir i oktober. Om ein har innspel til universitetsstyret som medlem av gruppe B kan ein spela inn desse anten direkte til Fluge eller via fakultetsstyrerepresentantane.

Noko kanskje ikkje alle stipendiatar er klar over er at det finst ein nasjonal stipendiatorganisasjon, SiN. HF er det einaste fakultetet som har eit lokalt organ for stipendiatar, Stip-HF, og UiB er ikkje tilknytt SiN. På møtet diskuterte me om det kan vera behov for å bli tilknytt SiN og om stipendiatane på UiB utanom HF burde organisera seg.

Me vil gjera nokre endringar i statuttane for Stip-HF og omsetja dei til engelsk. Dette vil bli presentert på eit allmøte seinare i semesteret.

Det vil i haust bli gjennomført ei ny kort undersøking av rettleiingsforholda på dei ulike institutta. Denne vil bli distribuert på epost til stipendiatane og me håper at mange vil delta.

Samandrag frå allmøtet og dekanatlunsjen 5.6. // Summary: General meeting & Stip-HF’s lunch with the decanate

ENGLISH BELOW

Fredag 5. juni hadde Stip-HF lunsjmøte med dekanatet. Hovudsakene på dette møtet var utkastet til HF sin strategi for 2016-2022 og dei føreslåtte endringane i universitets- og høgskulelova frå KD.

På allmøtet heldt diskusjonen om endringane i denne lova fram blant stipendiatane, og representantar for Forskerforbundet og NTL la fram sine synspunkt på endringane som gjeld stipendiatar si tenestetid.

Me arbeider med eit tilsvar på høyringa om HF sin strategi for 2016-2022. Takk på førehand for alle forslag og kommentarar de måtte ha (send oss ein epost).

On Friday June 5 the PhD candidate board Stip-HF met with the decanate for lunch. The main issues discussed on the lunch meeting were the draft for the Faculty of Humanities’ strategy for the time period of 2016-2022, as well as the proposed changes in the law on universities and university colleges in Norway from the Department of education.

At the general meeting the discussion of the proposed changes in this law went on among the PhD candidates, and representatives from Forskerforbundet and NTL contributed with their viewpoints as well.

We are working on a response on the Faculty’s proposal for a new strategy. Any suggestions and comments to this response are very welcome. The document is in Norwegian, and if you are not able to read it, please contact us for a summary and/or discussion.