Category Archives: Uncategorized

Referat frå ekstraordinært møte 22.4 / Summary of the STIP-HF extraordinary meeting 22.04.2015

Stip-HF hadde møte 22.4 for å snakka om korleis det går på runden på institutta og sentra der me snakkar med stipendiatane om deira situasjon. Ikkje alle har fått besøk enno, men så langt har det kome gode innspel til Stip-HF. Her er noko av det som har kome fram til no:

 • Det er ikkje alle stipendiatane som får all den informasjonen dei skal ha. Terje og Sara sit i startdagskomiteen og vil ta opp korleis ein får ut den informasjonen som stipendiatar treng ved oppstart på ein ryddig måte. Til dømes: kven jobbar med kva ved fakultetet og institutta/sentra, kor ein finn informasjon om det å skriva reiserekning, innkjøp av bøker.
 • Me skal sjå på moglegheitene for å arrangera ein stipendiatkonferanse på tvers av institutt og senter, dersom det er interesse for dette blant stipendiatane.

Summary of the STIP-HF extraordinary meeting 22.04.2015

We evaluated our visits at the different centres and institutes at the Faculty where we talked with several PhD candidates about their situation and special needs or wishes. We haven’t managed to visit all institutes/centres by now. But we already have got some interesting contributions that open up further discussions:

 • Not all PhD candidates get all the information they should have. Terje and Sara, who are on the committee for planning the “Startdagen” for new PhD fellows, will take up the issue of how the dissemination of relevant information can be more clear and organized. For example: Who is working with what at the faculty as well as at the institutes/centres? Where to get information about how to register a travel, how to purchase of books etc.
 • We will see if there are possibilities to arrange a PhD conference across the different institutes/centres of the faculty, if there is an interest for that among the PhD candidates.

Referat frå møte i Stip-HF 4.3

1. Høyringssak om opplæring av rettleiarar innan forskarutdanninga ved HF

STIP-HF formulerer eit høyringssvar der me legg vekt på at det er behov for opplæring av rettleiarar på alle institutt og senter, og at denne opplæringa blir obligatorisk for alle rettleiarar.

2. Plan for kontakt med stipendiatane rundt omkring

Dei som har ansvar for dei ulike einingane (etter avtale) tek kontakt med stipendiatane.

3. Dekanatlunsjen: saker

 •  Kva gjer dei for å få kurs i overførbare dugleikar til neste år? Kva legg dei i «overførbare dugleikar»?
 • Visjonar for forskarskular og forskarutdanning: Korleis tenkjer dekanatet?
 • Pliktarbeid (med fokus på undervisningsdelen). Opplæring før og under undervisning, ansvar på faget: kva gjer ein for å sikra at stipendiatane har noko opplæring i dette? Undervisning: Er det mogleg å få større faktor for rettearbeid, sensur, undervisning?

4. Forskarutdanning

Det ser på LLE ut til å vera ei forståing for at ein ikkje skal leggja ned forskarskulen i språkvitskap og filologi. Anne skal på møte i FFU på fakultetet, og vil mellom anna spørja om det finst ein langsiktig plan for kurs i obligatoriske dugleikar, og meir spesielt kva opplegget er til neste år.

4. Akademisk skriving

Terje skriv til akademisk skrivesenter og spør om det finst noko opplegg for stipendiatar.

5. Stip-HF som høyringsinstans på fakultetet

Teke opp i fakultetsstyret.

6. Eventuelt

Lønningspils: flytta det til torsdagar eller fredagar etter lønning. Neste STIPENDIATpils: 20. mars

Neste møte 4. mai

Summary of the STIP-HF meeting 5.2.2015 (shorter version in English)

Sara Kohne, Jan Jacob Hoffmann, Anna Watson, Terje Breigutu Moseng, Guro Sandnes, Benedikte Fjellanger Vardøy.

1. New board

Sara was chosen as the leader of STIP-HF. Benedikte was chosen to be the secretary.

2. Statutes

Certain parts of the STIP-HF statutes are unclear, or are not followed as per today. A working group (Jan Jacob, Terje and one external PhD candidate) will suggest amendments to the statutes and there will be a general meeting to discuss this.

3. Responsibilities in STIP-HF

Lønningspils (social get-togethers): Guro
Social get-togethers at the end of each semester: all members of STIP-HF
E-mail list (to be closed for non-members): Benedikte and Terje.
Updates on issues concerning the PhD education at the faculty: Anna
Economy: Sara

4. Plan for contact with PhD candidates at the institutes/centres

STIP-HF will contact the PhD candidates at the different institutes/centres to map their needs and wishes. Who will contact you? See below:

FOF & AHKR: Terje and Sara
SKOK, LLE & SVT: Jan Jacob and Anna
IF & Griegakademiet: Guro and Benedikte

5. Lists of participants at STIP-HF events

Benedikte/Sara will look into the guidelines for faculty sponsored STIP-HF events.

6. Academic writing and courses in transferrable skills

Is there a need for a course on academic writing at PhD level? Could the academic writing centre be contacted?

We will talk to the deans about the general routines for offering courses in transferrable skills.

7. Lunch with the deanery

Sara will propose a lunch with the deanery.

8. PhD education

Anna will contact the delegates from group B before the FFU meeting at LLE on Monday 9.2, in order to ensure that PhD candidates are being heard, as PhD education will be discussed at this meeting.

The faculty should know where they are heading with the PhD education.

 

Jan Jacob and Anna volonteered to represent group B in the FFU at Faculty level. Terje: alternate member.

We decided to translate the new STIP-HF statutes (which will be discussed at a general meeting) into English.

STIP-HF shall distribute summons and summaries to all PhD candidates through e-mail.

We also discussed matters concering the home page as well as digital signatures for STIP-HF.

Referat frå møte i STIP-HF 5.2.2015

Referat frå møte i STIP-HF 5.2.2015

Til stades: Sara Kohne, Jan Jacob Hoffmann, Anna Watson, Terje Breigutu Moseng, Guro Sandnes, Benedikte Fjellanger Vardøy.

1. Konstituering av nytt styre

Sara vart vald til leiar.
Benedikte vart vald til sekretær.

2. Gjennomgang av vedtekter

Det er fleire punkt i vedtektene som er problematiske (uklåre) eller som ikkje blir følgte. Me set ned ei arbeidsgruppe som skal gå gjennom vedtektene i laupet av semesteret og fremja forslag til endringar på eit allmøte. Arbeidsgruppa vil bestå av Jan Jacob, Terje og ein person utanfrå.

3. Ansvarsområder innad i styret

Lønningspils: Guro
Sosiale arr på slutten av semesteret: alle medlemmane
E-postlista (blir lukka for andre enn medlemmane): Benedikte og Terje.
Oppdateringar i saker som gjeld forskarutdanninga ved fakultetet: Anna
Økonomi: Sara

4. Plan for kontakt med stipendiatane rundt omkring

STIP-HF vil ta ein runde på dei ulike institutta og sentra for å få betre kontakt med stipendiatane og finna ut kva ynskje og behov dei har. Me har delt oss i tre grupper som har ansvar for 2-3 einingar kvar:

FOF og AHKR: Terje og Sara
SKOK, LLE og SVT: Jan Jacob og Anna
IF og Griegakademiet: Guro og Benedikte

Det vil bli sendt ein fellesmail om dette til stipendiatane på HF i laupet av februar.

5. Deltakerlister ved arrangementer i Stip-HF-regi

Benedikte/Sara avklarer retningslinjer for bruk av pengane til STIP-HF med fakultetet.

6. Akademisk skriving

Er det behov for nytt kurs i akademisk skriving på doktorgradsnivå? Kan det akademiske skrivesenteret brukast til kurs i akademisk skriving? Dersom skrivesenteret blir involvert i kurs kan det verta lettare å ta kontakt ved individuelle behov seinare.

Me vil ta ein gjennomgang med dekanatet om kva dei har gjort for å rutinisera kurs i overførbare dugleikar.

7. Dekanatlunsj

Terje orienterer om korleis lunsjane med dekanatet har fungert. Leiar sender e-post til Einar og Margareth for å avtala dato for lunsj.

8. Forskerutdanning – førebuande til møte på LLE 9.2 men òg generelt

I FFU-møtet på LLE 9.2 skal ein diskutera forskarutdanninga, og STIP-HF er usikre på om stipendiatane blir høyrde i denne saka. Per i dag er det ingen kontakt mellom stipendiatane (gruppe B-representantane) i utvalet på LLE og stipendiatane elles. Anna tek difor eit møte med gruppe B-representantane i FFU på LLE i forkant av møtet på måndag.

Forskarskular og forskargrupper generelt: Me ynskjer å lyfta diskusjonen til fakultetsnivå. Fakultetet må ha ein idé om kvar dei vil hen med forskarutdanninga.

9. Undervisningsopplæring før undervisning

10. Overførbare ferdigheter

11. Internasjonalisering

12. STIP-HF som høyringsinstans på fakultetet

13. Eventuelt

STIP-HF skal, i fylgje vedtektene, «brukes som forslagsstiller i styrer, råd og utvalg på fakultetsnivå som trenger PhD-kandidater, men uten at de velges gjennom ordinære valg. Jan Jacob og Anna stiller som nye representantar i FFU på fakultetet. Terje stiller som vara. Anna tek kontakt med ein potensiell andre vara.

Språk i STIP-HF: vedtektene skal omsetjast til engelsk.

Ny praksis: STIP-HF vil senda ut møteinnkalling og møtereferat på e-post til alle stipendiatar.

Signatur: Benedikte utformar STIP-HF-signatur med lenkje til nettsida og facebook-gruppa.

Heimesida: det skal leggjast ei lenkje til HF si side for stipendiatar på STIP-HF si nettside, for å gjera det enklare for stipendiatar å finna informasjon.

Sak 9, 10, 11 og 12 vart flytta til neste møte i STIP-HF.

Allmøte og val i Stip-HF 30.1.15

30.1 vart det gjennomført allmøte og val til Stip-HF.

Sak 1: Terje presenterte årsmeldinga til Stip-HF.

Sak 2: Val. Det stilte 7 kandidatar til 6 plassar. Nytt Stip-HF for 2015 består av Sara Kohne (AHKR), Anna Watson (LLE), Jan Jacob Hoffmann (IF), Guro Sandnes (IF), Terje Breigutu Moseng (AHKR) og Benedikte Fjellanger Vardøy (IF). Takk til avgåande medlemmar, og lukke til til nye!

Sak 3: Anna Watson orienterte om møte i den nasjonale forskarskulen TBLR, der ho vart beden om å delta på vegne av stipendiatane. Konferansen som var planlagt i Rio de Janeiro har blitt avlyst, men det er planar om ein ny konferanse i New York i mai i år.

Sak 4: Det kom eit par forslag til saker for nye Stip-HF:

– Forenkla prosessane rundt cotutelle-grader

– Undervisning som inngår i PhD-graden: Det blir venta at ein skal undervisa utan undervisningserfaring. Kva kan ein gjera for å førebu kandidatane til dette arbeidet?

Referat frå møte i Stip-HF 21.1.15 (referat frå møtet 11.12 nedst)

Orientering og diskusjon: Evaluering av forskargrupper og forskarskular

Guro orienterte om arbeidsgruppa som evaluerer forskargrupper og forskarskular ved LLE og IF. Rapporten frå arbeidsgruppa er rett rundt hjørnet. Stip-HF vil koma med høyringssvar når rapporten blir sendt ut på høyring. Me diskuterte at eit minimumskrav bør, etter vår meining, vera at alle stipendiatar skal ha eit (friviljug) tilbod om tilhøyre i ei forskargruppe eller ein forskarskule.

Evaluering av VITHF900

STIP-HF skal møta fagansvarlege for VITHF900 på tysdag 27.1. Trass i noko kritikk var emnet evaluert som ok+ i evalueringa STIP-HF hadde av emnet. Det som har kome fram av kritikk vil bli formidla til dei fagansvarlege.

VITHF900 blir evaluert på lik linje med andre fag UiB tilbyr. Rapportar frå evalueringar av faget VITHF900 skal liggja ute på kvalitetsbasen.app.uib.no, men dei ligg ikkje der per dags dato. Dette vil bli nemnd for fagansvarlege på møtet.

Møte STIP-HF med val 30.1.

På allmøtet 30.1 blir det arranget val av nytt stipendiatutval.

Registrering av deltakarar på arrangement i regi av STIP-HF

Er det tilfelle at ein må registrera deltakarar på arrangementa i regi av Stip-HF? Kan registreringa vera problematisk i somme tilfelle? Me vil avklara kravet om registrering med fakultetet.

Høyringar i saker som er relaterte til stipendiatar

Stip-HF er stipendiatane sin interessseorganisasjon. Me ynskjer ein praksis der Stip-HF alltid blir invitert til å koma med høyringar i saker som har med stipendiatar å gjera.

 

Referat frå møtet i Stip-HF 11.12.14
Til stede: Pål, Terje, Knut (Sek.) og Guro

–   Pål orienterer om julelunsj
–   Møte med SVT
–   Allmøte fredag 30. januar
–   Diskuterte tilbudet av overførbare ferdigheter. Reist spørsmål om prioriteringer og gjennomføringer.

Referat frå møte i STIP-HF fredag 14.11

Tilstede: Terje, Pål, Guro, Knut (Sek.), Benedikte

1.  Veiledende retningslinjer for fremgangsmåten ved utlysning, bedømmelse og tilsetting i stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet

Diskusjon av høringssaken. Hovedpunkt i diskusjonen:

 • Det er uklart hva dokumentet er: om det skal vise hvordan man gjør det, eller hvordan man kan gjøre det.
 • Er dokumentet en beskrivelse av hvordan situasjonen er, eller et forsøk på å forandre og strømlinjeforme? Praksisen på instituttene rundt søknadsprosessen er per i dag ulik.
 • Tentative formuleringer som “hensiktsmessig” og “der dette er rimelig” bør konkretiseres.
 • Punkt 5: Inn med instituttleder, eller setteinnstituttleder (i tilfelle habilitetet).
 • Hvorfor skal dekanen oppnevne sakkyndig komité? Er det bra bruk av dekanens tid?
 • Det bør være samsvar mellom vurderingsskjemaet og beskrivelsene i hovedteksten.
 • At det tilhørende skjemaet er gjort enklere er bra, men hvordan skal det operasjonaliseres?
 • Er forskningsetikk et ja eller nei, eller kan det være svakt, godt, meget godt?
 • Formidling: Forventes det ingenting, eller er det et minus/pluss?
 • Fakultetet / instituttet bør forplikte seg til tidsfrister ovenfor søkere:

–   Avslag meldes på epost innen tre måneder, begrunnelse kan komme senere
–   Trenger ikke være mer enn en epost
–   Over tre måneder: søkere skal ha beskjed

2. Vitenskapsteori

–   Terje presenterer sammenfatning av undersøkelsen.
–   Stip-hf bestemmer seg for å ha et møte med emneansvarlige

3. Eventuelt

–   Stipendiathjemler på fakultet
–   UiB strategi, hvordan engasjere?
–   HF-strategi? 
–   Julelunsj den 11. desember.

Startdag for nye ph.d.-kandidater 2014

Onsdag 23. oktober ble det arrangert startdag for nye ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet i Bergen. Seks nye kandidater og to veiledere deltok på seminaret på Hotel Holberg i Strandgaten, hvor prodekan for forskning Einar Thomassen og fakultetsdirektør Trine Moe ønsket velkommen.

På seminaret presenterte representanter fra fakultetet og instituttene forskerutdanningsløpet. De oppmøtte fikk særlig informasjon om opplæringsdelen av forskerutdanningen ved UiB. Rasmus Slåttelid fra SVT fortalte om kurset i vitenskapsteori, og det ble presentert tre kurs i overførbare ferdigheter – bibliotekets forskningsoversiktskurs, universitetspedagogikk for stipendiater og Josie Dixons kurs i akademisk skriving på engelsk. De formelle sidene ved forskerutdanningsløpet ble også diskutert, med utgangspunkt i dokumentasjonskrav, årsrapportering og pliktarbeid. Stip-HF var som medarrangør også til stede og presenterte seg og sitt.

Seminardelen av startdagen ble avsluttet med en panelsamtale om veiledning. Et panel bestående av veilederne Roger Strand (SVT), Håkan Rydving (AHKR) og Åse Johnsen (IF) og de nylig disputerte doktorene Bjørnar M. Vik (AHKR) og Anders M. Gullestad (LLE) diskuterte veiledning med hverandre og de oppmøtte, kyndig moderert av Knut Melvær (Stip-HF).

De fremmøtte ga i etterkant uttrykk for at de hadde hatt godt utbytte av startdagen. Det var litt få deltakere sammenlignet med tidligere år, men dette har sammenheng med at det har vært relativt få nyansettelser det siste året. Startdagsutvalget diskuterte på forhånd også hvordan ikke-norskspråklige ph.d.-kandidater kunne integreres i startdagen, men dessverre var det bare norskspråklige kandidater som meldte seg på.

Stip-HF arrangerte på kveldstid middag for de nye ph.d.-kandidatene på Finnegaardsstuene, hvor prodekan Einar Thomassen også var med.

Terje Breigutu Moseng

Programmet for startdagen kan leses her.

Referat frå møtet i STIP-HF 17.10.2014

 1. På møtet i STIP-HF gjekk me gjennom tilbakemeldingar på kurset VITHF900 som stipendiatane har gitt oss gjennom den anonyme spørjeundersøkinga tidlegare i år. Me kom fram til at det mest konstruktive vil vera å skriva ein rapport og å invitera kurshaldarane på VITHF900 til å snakka om det som kjem fram i undersøkinga.
 2. Vidare snakka me om at forskarskulane og forskargruppene ser ut til å fungera i svært ulik grad mellom institutta og frå eining til eining. Samstundes kjem det fram i UiB sin handlingsplan for forskarutdanninga at Ph.d.-kandidatane skal knytast til faglege fellesskap i forskingsgrupper og at alle bør bli gitt tilbod om å delta i forskarskular. For å finna ut meir om kva tilhøyre stipendiatane har til forskargrupper og forskarskular har me sendt ut eit spørjeskjema til alle HF-stipendiatar.
 3. Pliktarbeid. Er det ok at det per i dag ikkje finst retningsliner for kva som skal reknast som pliktarbeid og ikkje? Slik situasjonen ser ut i dag definerer og utfører stipendiatar pliktarbeid i svært ulik grad. Dette fører til at somme faktisk får meir tid til å jobba med avhandlinga si enn andre. Kva er grunnen til at det blir sånn?
 4. Det blir utarbeidd ei ny rettleiing for vurdering av søknader på stipendiatstillingar. Inga orienterte om framdrifta i dette arbeidet.