Referat frå møte i STIP-HF fredag 14.11

Tilstede: Terje, Pål, Guro, Knut (Sek.), Benedikte

1.  Veiledende retningslinjer for fremgangsmåten ved utlysning, bedømmelse og tilsetting i stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet

Diskusjon av høringssaken. Hovedpunkt i diskusjonen:

  • Det er uklart hva dokumentet er: om det skal vise hvordan man gjør det, eller hvordan man kan gjøre det.
  • Er dokumentet en beskrivelse av hvordan situasjonen er, eller et forsøk på å forandre og strømlinjeforme? Praksisen på instituttene rundt søknadsprosessen er per i dag ulik.
  • Tentative formuleringer som “hensiktsmessig” og “der dette er rimelig” bør konkretiseres.
  • Punkt 5: Inn med instituttleder, eller setteinnstituttleder (i tilfelle habilitetet).
  • Hvorfor skal dekanen oppnevne sakkyndig komité? Er det bra bruk av dekanens tid?
  • Det bør være samsvar mellom vurderingsskjemaet og beskrivelsene i hovedteksten.
  • At det tilhørende skjemaet er gjort enklere er bra, men hvordan skal det operasjonaliseres?
  • Er forskningsetikk et ja eller nei, eller kan det være svakt, godt, meget godt?
  • Formidling: Forventes det ingenting, eller er det et minus/pluss?
  • Fakultetet / instituttet bør forplikte seg til tidsfrister ovenfor søkere:

–   Avslag meldes på epost innen tre måneder, begrunnelse kan komme senere
–   Trenger ikke være mer enn en epost
–   Over tre måneder: søkere skal ha beskjed

2. Vitenskapsteori

–   Terje presenterer sammenfatning av undersøkelsen.
–   Stip-hf bestemmer seg for å ha et møte med emneansvarlige

3. Eventuelt

–   Stipendiathjemler på fakultet
–   UiB strategi, hvordan engasjere?
–   HF-strategi? 
–   Julelunsj den 11. desember.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *