Referat fra møtet med Dekanatet 11.januar 2017

Til stede: Magnus, Terje og Sara

I samtalen med dekanatet var blant annet forskerskoler, opplæringsdelen i forskerutdanningen med fokus på overførbare ferdigheter, tverrfaglige/tverrfakultære møtepunkter og mentorordningen sentrale temaer.

Ved UiB finnes det per i dag ett ph.d.-program, men dette vil bli endret slik at det vil komme flere ph.d.-program etter hvert. Prodekanen for forskning og formidling (Einar Thomassen) informerte oss innledende om at dette vil føre til at flere sentrale ansvarsområder knyttet til forskerutdanningen ved HF, vil bli flyttet over til Forskningsadministrativ avdeling (FA). Dermed kommer ikke nødvendigvis lenger dekanatet ved HF til å være hovedkontakten for oss. Ansvaret overfor forskerutdanningen ved HF blir med andre ord desentralisert (eller om man vil mer sentralisert i forhold til UiB-sentral). For Stip-HF vil det da bli viktig å følge med på forholdet mellom FA og det nye dekanatet som kommer til høsten.

Videre snakket vi om utvalg av kurs i overførbare ferdigheter. Dekanene fortalte oss at de er i gang med å pushe på å få opprettet et kurs i prosjektledelse som skal være tiltalende for både doktorander og postdoktorander. Vi får håpe at deres (og vårt) ønske snart vil bli hørt av de overordnete instanser.

Så minnet vi dekanatet på å følge opp mentorordningen (les mer om denne ordningen her) og hvordan den faktisk blir tatt i bruk på de ulike instituttene og sentrene. Dekanatet hadde dessverre lite oversikt over hvordan innføringen av denne gikk, noe som kan ha noe å gjøre med at ansvaret på ordningen er lagt på instituttnivå. Stip-HF planlegger av den grunnen å gjennomføre en ny undersøkelse som blant annet vil gå ut på hvor fornøyd stipendiater (som underviser) er med denne ordningen, men også om stipendiatene (generelt) føler at de er innlemmet i fagmiljøene sine, eller ikke. Dekanatet er veldig interessert i slike undersøkelser og vil gjerne ha flere. Undersøkelsene hjelper oss i den grad at vi slipper å «gjette» på hva stipendiatene mener om enkelte punkt.

Med tanke på at det finnes et tilsynelatende lite utvalg av lokalbaserte forskerskoler ved HF, spurte vi dem videre om det i denne sammenhengen finnes planer om å utvide tilbudet. Dekanene benektet dette, og henviste isteden til mangfoldet av relevante nasjonale forskerskoler for HF stipendiater, men påpekte at de fremover vil jobbe mer med å synliggjøre deres tilbud på en bedre måte.

Pliktarbeidsavtalen/planen og diskrepansen som kan oppstå når for eksempel fagkoordinator og stipendiat har ulike forståelser av, eller kunnskap om, hvordan denne planen brukes, var temaet vi avsluttet lunsjen med. Dekanen var enig i at det i denne forbindelse fort kan oppstår uheldige situasjoner, men mente også at denne problematikken nok hører hjemme på instituttnivå, som da, hvis det skulle oppstå en konkret sak, burde forbedre kommunikasjonsflyten blant de ansvarlige ansatte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *