Referat fra møtet i Stip-HF 03.02.2016

Tilstede: Terje Breigutu Moseng, Magnus Halsnes, Guro Sandnes, Sara Kohne, Nazuki Kobayashi og Jan Jacob Hoffmann

  1. Stip-HF organiserte det nye styret.                                                                                                     Magnus ble valgt som leder og Sara som ble valgt som sekretær.
  2. Sara informerte om rutiner og ansvarsfordelingen i styret. Ansvarsområder i det nye styret er som følge:
  • Lønningspils: Terje
  • Sosiale arrangement på slutten og i løpet av semesteret: alle medlemmer
  • Hjemmeside og epost-listen (lukket for andre enn medlemmene): Magnus og Sara
  • Saker som gjelder forskerutdanningen ved fakultetet: Jacob
  • Økonomi: Jacob og Nazuki
  1. Sara orienterte kort om rutiner omkring dekanlunsjene.

4. Oppfølging av veiledningsfora for veiledere ved de ulike Institutt/Senter: Hva skjer når    veilederen ikke følger premissene som veiledning stiller? Veilederforum er et tiltak som skal forbedre veilederforholdene og kan arrangeres av forskerkoordinatorene ved hvert institutt. Det er blant annet ment å gi veiledere mulighet til å kunne reflektere over og revidere sine veilederkunnskaper og dette ved å utveksle tanker og eventuelt hente inspirasjon fra andre veiledere. Jacob vil ta opp saken på FFU og anbefale oppfølging/etablering av flere veiledningsfora ved fakultetet. I forbindelse med denne saken diskuterte vi idéen om å anbefale ph.d-kandidater til å føre logg av sine veiledningsseanser.

5. Kontakt med den nasjonale stipendiatorganisasjon SiN. UiB er ikke tilknyttet SiN og Stip-HF er for tiden det eneste uavhengige og lokale organ ved universitetet. Vi diskuterte behovene for om vi burde knytte oss til SiN.

6. Under eventuelt tok vi opp forslaget til Terje om å opprette et lokalt skrivekurs eller -seminar for ph.d.-kandidater. Terje vil snart ta kontakt med Akademisk skrivesenter for å høre om de har kapasitet og eventuelt idéer for et slik oppsett.

I tillegg vil vi motivere instituttene til å innføre en rutine om å gi en kort oppmerksomhet for hver levert avhandling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *